۞ امام علی (ع) می فرماید:
آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

برچسب : حوادث دانشگاه

دانشجو مؤذن جامعه است؛ کدام دانشجو؟!

دانشجو مؤذن جامعه است؛ کدام دانشجو؟!

آنچه که روشن است فلسفه ی نامگذاری این روز است. فلسفه ی حرکت و قیام دانشجویان مبارز است. نشاندهنده ماهیت جنبش دانشجویی است. جنبش دانشجویی اساساً ضدآمریکا، ضداستکبار، ضداستبداد، ضداختناق و شدیداً عدالتخواه است.