۞ امام علی (ع) می فرماید:
آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

برچسب : سوریه و فرانسه

مرغ همسایه طاووس است/خاموش فکرانی به نام روشنفکر/”گویلم شال عزا وگردن”

مرغ همسایه طاووس است/خاموش فکرانی به نام روشنفکر/”گویلم شال عزا وگردن”

اندراحوالات فقر فرهنگی منورالفکران قرن ۲۱ و انفجار پاریس: مرغ همسایه طاووس است/خاموش فکرانی به نام روشنفکر/”گویلم شال عزا وگردن” در جلسه ای دیگر از کلاس شیخ و مریدان صحبت هایی رد و بدل شد که شرح آن بصورت ذیل آمده… شیخ را پرسیدند ”مرغ همسایه غاز است” به چه معنا بودندی و در کجا […]