۞ امام علی (ع) می فرماید:
آگاه باشيد كه دانش آينده، اخبار گذشته و درمان دردهايتان و نظم ميان شما در قرآن است.

برچسب : شکایت از هیئت تخلفات بدوی ریاست جمهوری

دیوان عدالت اداری، حکم انفصال رسایی را نقض کرد/رسایی برای اعاده حیثیت از اشرفی اصفهانی رئیس غیرقانونی هیئت تخلفات بدوی ریاست جمهوری شکایت کرد

دیوان عدالت اداری، حکم انفصال رسایی را نقض کرد/رسایی برای اعاده حیثیت از اشرفی اصفهانی رئیس غیرقانونی هیئت تخلفات بدوی ریاست جمهوری شکایت کرد

با شکایت رسایی، اشرفی اصفهانی به دادگاه فراخوانده شد دیوان عدالت اداری، حکم انفصال رسایی را نقض کرد/رسایی برای اعاده حیثیت از اشرفی اصفهانی رئیس غیرقانونی هیئت بدوی تخلفات اداری ریاست جمهوری شکایت کرد/ جالب اینجاست که بر اساس دروغ های اشرفی اصفهانی و تیتر روزنامه های دولتی، شبکه تلویزیونی VOA (صدای آمریکا) برنامه یک […]